N106 小西灣(藍灣半島)-→黃大仙
北角(健威花園)←→黃大仙

本路線提供小西灣、柴灣及港島東部往來紅磡、土瓜灣、九龍城及黃大仙的節日通宵過海隧巴服務,於2002年2月12日(農曆年初一)起投入服務,取代原有節日特別路線106S。

本線特別之處是於聖誕節及元旦凌晨只提供單向往黃大仙的服務,至於農曆年初一則提供雙向通宵服務,2013年則取消聖誕節的服務。2015年大初年一的服務,港島總站縮短至北角(健威花園)。

本線主要方便黃大仙、九龍城、土瓜灣、紅磡及港島東區居民於節日遊玩完畢後返回居所。

抱歉,未能提供照片


服務時間

元旦
小西灣(藍灣半島)開
班次(分鐘)
0010-0100 10

 

農曆年初一
北角(健威花園)開
班次(分鐘) 農曆年初一
黃大仙開
班次(分鐘)
0025-0240 12-20 0015-0100 15

行車里數及時間、派車資料

全程行車時間80分鐘
全程行車里數22.5公里
常見車款:ATENU、52XX、55XX-57XX、60XX

收費表

空調巴士
全程收費 15.50
過海底隧道後 8.90
十二歲以下小童及六十五歲以上長者半價
本路線接受八達通繳費服務
六十五歲或以上長者使用長者八達通,只收$2.00或車費半價(以較低者為準);殘疾人士使用個人八達通,只收$2.00或車費原價(以較低者為準)

本線不設八達通轉乘優惠。

行車路線

小西灣(藍灣半島)開,經
小西灣道,富怡道,小西灣道,柴灣道,環翠道,柴灣道,筲箕灣道,英皇道,康山道,英皇道,興發街,維園道,告士打道,天橋,海底隧道,康莊道,漆咸道北,蕪湖街隧道,機利士南路,馬頭圍道,土瓜灣道,馬頭角道,馬頭涌道,太子道西,太子道東,彩虹道,大成街及東頭村道。

北角(健威花園)開,經
英皇道,興發街,維園道,告士打道,天橋,海底隧道,康莊道,漆咸道北,蕪湖街隧道,機利士南路,馬頭圍道,土瓜灣道,馬頭角道,馬頭涌道,太子道西,太子道東,彩虹道,大成街及東頭村道。

黃大仙開,經
東頭村道,沙田坳道,彩虹道,太子道東,太子道西,馬頭涌道,木廠街,土瓜灣道,馬頭圍道,蕪湖街,漆咸道北,康莊道,海底隧道,告士打道,維園道,天橋,告士打道,高士威道及英皇道。

沿途各站

小西灣(藍灣半島)開
區域
街道
車站
0
小西灣
藍灣半島
藍灣廣場
1
小西灣
富怡道
富怡花園
2
小西灣
小西灣道
東華三院李志雄小學
3
柴灣
柴灣道
富城閣
4
柴灣
柴灣道
樂軒臺
5
柴灣
柴灣道
環翠街市
6
柴灣西
環翠道
環翠邨澤翠樓
7
柴灣西
環翠道
近翡翠道
8
柴灣西
環翠道
興華邨豐興樓
9
柴灣西
柴灣道
天主教海星堂
10
柴灣西
柴灣道
循道衛理愛華村服務中心
11
柴灣西
柴灣道
山翠苑
12
筲箕灣
柴灣道
筲箕灣東官立中學
13
筲箕灣
柴灣道
慈幼會修院 (必停站)
14
筲箕灣
筲箕灣道
近南安里
15
筲箕灣
筲箕灣道
近新成街
16
西灣河
筲箕灣道
近海晏街
17
西灣河
筲箕灣道
西灣河文娛中心對面
18
西灣河
筲箕灣道
近太祥街
19
太古
康山道
康怡廣場南座
20
太古
英皇道
寶峰園
21
鰂魚涌
英皇道
培志男童院
22
鰂魚涌
英皇道
門牌852號
23
北角
英皇道
健康邨
24
北角
英皇道
健威花園
25
北角
英皇道
新都城大廈
26
北角
英皇道
雲華大廈
27
炮台山
英皇道
炮台山站
28
銅鑼灣
英皇道
清風街天橋底
29
銅鑼灣
興發街
維園泳池
30
銅鑼灣
告士打道
近景隆街
海底隧道
31
紅磡
康莊道
海底隧道收費廣場 (分段)
32
紅磡
馬頭圍道
家維邨家廉樓
33
紅磡
馬頭圍道
近北拱街
34
土瓜灣
馬頭圍道
浙江街遊樂場
35
土瓜灣
土瓜灣道
近浙江街
36
土瓜灣
土瓜灣道
定安大廈
37
土瓜灣
馬頭角道
中華煤氣公司
38
土瓜灣
馬頭角道
欣榮花園
39
土瓜灣
馬頭涌道
香港家庭計劃指導會
40
九龍城
馬頭涌道
亞皆老街球場
41
九龍城
太子道東
富豪東方酒店
42
新蒲崗
彩虹道
樂善堂王仲銘中學
43
新蒲崗
彩虹道
近東泰里
44
黃大仙
大成街
摩士二號公園
45
黃大仙
東頭村道
黃大仙下邨龍慧樓
46
黃大仙
黃大仙
黃大仙中心

 

北角(健威花園)開 黃大仙開
區域
街道
車站
區域
街道
車站
0
北角
英皇道
健威花園
0
黃大仙
黃大仙
黃大仙中心
1
北角
英皇道
新都城大廈
1
新蒲崗
彩虹道
彩虹道遊樂場
2
北角
英皇道
雲華大廈
2
新蒲崗
彩虹道
麗斯戲院
3
炮台山
英皇道
炮台山站
3
九龍城
太子道東
宋皇臺遊樂場
4
銅鑼灣
英皇道
清風街天橋底
4
土瓜灣
馬頭涌道
門牌90-98號
5
銅鑼灣
興發街
維園泳池
5
土瓜灣
木廠街
傲雲峰
6
銅鑼灣
告士打道
近景隆街
6
土瓜灣
木廠街
香港盲人輔導會
海底隧道
7
土瓜灣
土瓜灣道
翔龍灣
7
紅磡
康莊道
海底隧道收費廣場 (分段)
8
土瓜灣
土瓜灣道
偉恆昌新邨
8
紅磡
馬頭圍道
家維邨家廉樓
9
土瓜灣
土瓜灣道
近落山道
9
紅磡
馬頭圍道
近北拱街
10
土瓜灣
土瓜灣道
近啟明街
10
土瓜灣
馬頭圍道
浙江街遊樂場
11
紅磡
馬頭圍道
近庇利街
11
土瓜灣
土瓜灣道
近浙江街
12
紅磡
馬頭圍道
紅磡廣場
12
土瓜灣
土瓜灣道
定安大廈
13
紅磡
馬頭圍道
紅磡市政大廈
13
土瓜灣
馬頭角道
中華煤氣公司
14
紅磡
蕪湖街
近獲嘉道
14
土瓜灣
馬頭角道
欣榮花園
15
紅磡
康莊道
海底隧道收費廣場
15
土瓜灣
馬頭涌道
香港家庭計劃指導會
海底隧道
16
九龍城
馬頭涌道
亞皆老街球場
16
銅鑼灣
告士打道
近糖街 (分段)
17
九龍城
太子道東
富豪東方酒店
17
銅鑼灣
高士威道
維多利亞公園
18
新蒲崗
彩虹道
樂善堂王仲銘中學
18
銅鑼灣
英皇道 近銀幕街
19
新蒲崗
彩虹道
近東泰里
19
炮台山
英皇道 七海商業中心
20
黃大仙
大成街
摩士二號公園
20
炮台山
英皇道 近電廠街
21
黃大仙
東頭村道
黃大仙下邨龍慧樓
21
北角
英皇道 上潤中心
22
黃大仙
黃大仙
黃大仙中心
22
北角
英皇道
北角工業大廈