77S 田灣←→筲箕灣

本路線提供田灣、香港仔及黃竹坑往來銅鑼灣、北角、鰂魚涌、太古城、西灣河、耀東及筲箕灣的節日通宵巴士服務,原稱N77,於1998年12月25日(聖誕節)凌晨起投入服務,初時於農曆年初一、中秋節翌日、聖誕節及元旦凌晨提供服務,2005年起改為袛在農曆年初一凌晨提供服務,2015年農曆年初一起改稱77S。

本路線方便東區及南區居民於節日遊玩完畢後返回居所。

抱歉,未能提供照片

服務時間

農曆年初一
田灣開
班次(分)

農曆年初一
筲箕灣開

班次(分)
0000-0230 15 0030-0230 15-20

行車里數及時間、派車資料

全程行車時間75分鐘
全程行車里數15.9公里
常見車款:81XX-84XX、91XX、95XX

收費表

空調巴士
全程收費 11.30

過香港仔隧道後往筲箕灣

6.50

英皇道(門牌677號)往筲箕灣

4.90
西灣河街市往筲箕灣 3.90

英皇道(門牌478號)往田灣

10.00

英皇道(清風街天橋底)往田灣

8.60
過香港仔隧道後往田灣 4.80
十二歲以下小童及六十歲以上長者半價
本路線接受八達通繳費服務,六十至六十四歲長者需以現金或個人八達通卡繳付車資,方可享有平日長者半價優惠;假日$2.00長者優惠票價則需持有個人八達通方可享有優惠
六十五歲或以上長者使用長者八達通,只收$2.00或車費半價(以較低者為準);殘疾人士使用個人八達通,只收$2.00或車費原價(以較低者為準)

本線不設八達通轉乘優惠。

行車路線

田灣開,經
田灣街,田灣山道,石排灣道,香港仔海傍道,香港仔大道,黃竹坑道,天橋,黃竹坑道,香港仔隧道,黃泥涌道,摩利臣山道,天樂里,軒尼詩道,怡和街,高士威道,英皇道,筲箕灣道,太康街,鯉景道,太安街,成安街,耀興道,耀東巴士總站#,耀興道,南康街,筲箕灣道,愛秩序街及南安街。

筲箕灣開,經
未命名道,南安里,筲箕灣道,新成街,耀興道,惠亨街,太樂街,太康街,鯉景道,太安街,筲箕灣道,英皇道,康山道,英皇道,高士威道,伊榮街,邊寧頓街,怡和街,軒尼詩道,堅拿道巴士專線,堅拿道東,摩利臣山道,黃泥涌道,香港仔隧道,黃竹坑道,香港仔海傍道,天橋,石排灣道及田灣街。

沿途各站

田灣

筲箕灣開
區域
街道
車站
區域
街道
車站
0
田灣
田灣
田灣商場
0
筲箕灣
筲箕灣
筲箕灣站
1
田灣
田灣山道
保良局慧妍雅集書院
1
筲箕灣
筲箕灣道

海灣華庭

2
田灣
石排灣道
門牌71號
2 筲箕灣 筲箕灣道 門牌330號
3
香港仔
香港仔大道
聖伯多祿中學
3 筲箕灣 耀興道 天悅筲箕灣廣場
4
香港仔
香港仔大道
海匯大廈
4 耀東 耀興道 梁李秀娛小學
5
香港仔
香港仔大道
業漁大廈
5 耀東 耀興道 耀東巴士總站
6
黃竹坑
黃竹坑道
近業勤街
6 耀東 耀興道 耀東邨耀華樓
7
黃竹坑
黃竹坑道
香港仔隧道收費廣場
7 興東 耀興道 東熹苑景熹閣對面
香港仔隧道
8 興東 耀興道 興東邨
8
銅鑼灣
摩利臣山道
近崇德街 (分段)
9 西灣河 惠亨街 近太寧街
9
銅鑼灣
軒尼詩道
門牌397號
10
西灣河
太康街
太康樓
10
銅鑼灣
軒尼詩道
崇光百貨
11
西灣河
鯉景道
鯉景灣安屏閣對面
11
銅鑼灣
高士威道
維多利亞公園
12
西灣河
太安街
鯉景灣安明閣對面
12
北角
英皇道
近銀幕街
13
西灣河
筲箕灣道
門牌46號
13
北角
英皇道
七海商業中心
14
太古
康山道
康怡廣場南座
14
北角
英皇道
近電廠街
15
太古
英皇道
寶峰園
15
北角
英皇道
上潤中心
16
鰂魚涌
英皇道
近鰂魚涌街
16
北角
英皇道
近琴行街
17
鰂魚涌
英皇道
太古坊對面
17
北角
英皇道
北角工業大廈
18
鰂魚涌
英皇道
近民新街
18
北角
英皇道
門牌625號
19
北角
英皇道
友邦香港大樓
19
北角
英皇道
北角海逸酒店 (分段)
20
北角
英皇道
健康邨
20
鰂魚涌
英皇道
麗池花園大廈
21
北角
英皇道
健威花園
21
鰂魚涌
英皇道
新威園
22
北角
英皇道
北角站 (分段)
22
太古
英皇道
惠安苑
23
北角
英皇道
美麗閣
23
太古
英皇道
太古城中心
24
北角
英皇道
新時代廣場
24
西灣河
太康街
太康樓
25
北角
英皇道
清風街天橋底 (分段)
25
西灣河
太安街
港島民生書院
26
銅鑼灣
高士威道
香港中央圖書館
26
西灣河
太安街
西灣河街市 (分段)
27
銅鑼灣
軒尼詩道
希慎廣場
27
興東
耀興道
東欣苑
28
銅鑼灣
堅拿道巴士專線
堅拿道天橋底
28
興東
耀興道
東熹苑多層停車場
29
銅鑼灣
摩利臣山道
跑馬地馬場
29
興東
耀興道
東熹苑逸熹閣
香港仔隧道
30
耀東
耀興道
耀東邨耀華樓對面
30
黃竹坑
黃竹坑道
香港仔隧道收費廣場 (分段)
31 耀東 耀東 巴士總站 31
黃竹坑
黃竹坑道
香港仔運動場
32
耀東
耀興道
耀東邨耀興樓
32
黃竹坑
黃竹坑道
貴寶工業大廈
33
耀東
耀興道
耀東邨耀貴樓
33
黃竹坑
黃竹坑道
勝利工廠大廈
34
筲箕灣
耀興道
天悅筲箕灣廣場對面
34
香港仔
香港仔海旁道
逸港居
35
筲箕灣
筲箕灣道
近南安里
35
香港仔
香港仔海旁道
香港仔海濱公園
36
筲箕灣
筲箕灣
筲箕灣站
36
香港仔
香港仔海旁道
香港仔魚類批發市場
37
田灣
田灣街
明愛張奧偉國際賓館對面
38
田灣
田灣
田灣商場